Suksesshistorier

Her er noen av virksomhetene vi har hatt oppdrag for:

Her er korte beskrivelser av suksesshistorier vi har levert. Kundene har valgt å benytte våre tjenester som bidrag til sin verdiskapning.

Forbedringsprosess:

Selskapet leverer IT-drift- og rådgivingstjenester til virksomheter med begrensede IT-kompetanse selv. 13 medarbeidere og 2 ledere var med på en endringsprosess for å realisere forbedringspotensialet. Salgsavdelingen og kundekonsulenter deltok i prosessen.

Det overordnede spørsmålet var: ”Hvilke muligheter har vi til å øke vår lønnsomhet og kundenes lojalitet gjennom medarbeidernes ytelse og begeistring?”

Ytelse fra ABC Organisasjonsutvikling
Prosessen ble presentert og omforent med ledergruppens intensjoner. Deretter ble selskapets retning og misjon forankret i forhold til nå-situasjonen. De involverte etablerte, i fellesskap med prosessveileder, en handlingsplan i forhold til selskapets ønskede retning. Individuell coaching og oppfølging ble gjennomført underveis i prosessen.

Deltagerne fikk et fordypet innblikk og eierskap til egen kompetanse og rolle. Optimalisering av hver enkelts ytelse overfor markedet ble utført.
Selskapet justerte i det etterfølgende strategi og form. Enkelte medarbeidere erkjente uoverensstemmelse mellom egne ønsker og egen rolle med oppsigelse som resultat. Dette ble vinn-vinn for både disse medarbeiderne og selskapet.

Selskapet drives nå med stor entusiasme og god inntjening

Forbedringsprosess:

To konkurrerende selskap, innen markedet rengjøringsmaskiner og høytrykksvaskere, ble fusjonert for en tid tilbake. Konsumentprodukter som støvsugere er også et produktområde. I dag er selskapet en moderne og innovativ virksomhet med salgsselskaper over det meste av verden. Underveis i sammenslåingen var det to kulturer som møttes uten at nødvendig samhandling og synergi ble utnyttet overfor markedet. I Norge ble denne kultursammenslåingen en utfordring som bar preg av mangel på respekt og aksept. I serviceavdelingen gjennomført vi en prosess for å samle styrkene om felles målsetning og forbedret samarbeid. 8 medarbeider var med på prosessen, hvorav 2 ledere.

Ytelse fra ABC Organisasjonsutvikling
Prosessen startet med en arbeidssamling for å identifisere de viktigste forbedringspotensialene, med fokus på kundekrav samt medarbeidernes kompetanse og atferd, som bar potesialet for at virksomheten ville yte mer og forbedre de økonomiske resultatene.
Dette medførte en bevisstgjøring for ledere og medarbeidere om forbedringsområder i forhold til egne arbeidsoppgaver og muligheter i markedet samt egen trivsel.
Sammen med prosessveileder ble det nedfelt en tiltaksplan for hver enkelt medarbeider om hvordan den enkelte kunne bidra i denne prosessen.
Ny arbeidssamling ble gjennomført hvor alle fremla egne tiltak og målsetting for resten av gruppen.
Forbedringstiltakene ble gjennomført under gjensidig støtte og evaluert.
Prosessen er innarbeidet og vil repeteres løpende.

Allerede etter første arbeidssamling endret medarbeiderne attityde. Fokus på å hjelpe hverandre og kundene ble utviklet og stemningen i avdelingen ble forbedret betraktelig. Underveis i prosessen kom det konkrete tilbakemeldinger om positiv utvikling av servicegrad og effektivitet.

Rekruttering:

Markedsleder innen salg av rengjøringsmaskiner og høytrykksvaskere. Konsumentprodukter som støvsugere er også et produktområde. Under utvikling av ytelsen mot markedet valgte men å utvide salgsorganisasjonen med Salgssjef Konsument og Selger innen profesjonelle rengjøringsmaskiner.

Ytelse fra ABC Organisasjonsutvikling
Begge prosessen startet med en kartlegging av kultur i respektive avdelinger og hvilke behov man hadde for de to stillingene. Utførlige stillingsbeskrivelser ble laget for å få tydeliggjort hvilke egenskaper og ferdigheter som var viktigst for å lykkes og trives i stillingene. Systematisk search etter kandidater ble gjennomført. Grundig utvelgelse og positiv dialog med aktuelle kandidater ble utført. Begge stillinger ble besatt innenfor tidsfristen.

De som ble ansatt utførte sitt arbeid med høy grad av trivsel og suksess. Begge ble svært godt likt av både ledere, kolleger og kunder.

Executive coaching:

Virksomheten er en av Europas største leverandører av IT-løsninger og tilbyr løsninger fra mange ulike produsenter. Er markedsledere på kjerneområdene programvarelisensiering.

Bransjen har vært igjennom store endringer de senere år. Toppledelsen i konsernet er endret, strategier og målsettinger er endret og den daglige driften har periodevis vært litt udefinert. Både ledere og medarbeidere har fått litt udefinert ansvar og både trivsel og ytelse har blitt redusert. Salgslederen i selskapet fikk støtte og coaching av Ingar Bakken for å forbedre forutsetninger og gjennomføre nødvendige endringer. Oppdraget er initiert av Vice President Northern Europe

Ytelse fra ABC Organisasjonsutvikling
I konfidensielle samtaler mellom salgssjef og prosessveileder gjennomgås aktiviteter fra forrige møte, resultatet av disse i forhold til forventninger og korrigerende tiltak for å innfri disse forventningene. Oppståtte interne konflikter gjennomgås og nødvendige strategier og tiltak iverksettes. De som er med i eventuelle konflikter inkluderes i utvikling av disse strategiene.

Å sette en klar målsetning, definere klare roller for hver enkelt selger og salgslederen og følge opp disse gir klar positiv utvikling.

Kurs i egenutvikling:

Egenutvikling som en del av kurs i Prosjektledelse, med NAV som oppdragsgiver. Kurset er en kompetanseheving for personer med forskjellig bakgrunn og prosessveileders fokus var å bygge opp deltagernes motivasjon til å gjennomføre nødvendige aktiviteter for å komme i ”rett” jobb.
Omfanget var for klasser på 20 og 30 personer, Programmet varte i 3 mnd pr klasse og Egenutvikling besto av 11 dager i klasserom + individuell veiledning av hver deltager. Over 200 personer gjennomgikk programmet.

Ytelse fra ABC Organisasjonsutvikling
Egenutvikling er et program for personer som står mellom to jobber – kanskje uten å ønske det selv. Her var det oppfølging av personer med forskjellig utgangspunkt. Både kulturelle, sosiale, faglige og helsemessige utfordringer ble ivaretatt. Noen trengte tett oppfølging, mens andre var gode til å gjennomføre selv, fulgte kursopplegget og fikk jevnlige individuelle samtaler. Det ble prioritert å legge fokus på å få overensstemmelse mellom: ”hva jeg har forutsetninger og ønsker om å bidra med” og ”hva som forventes av meg”.
Eget konsept og dokumentasjon ble utviklet for dette kurset.
Kurset fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og oppdragsgivere.