Slik kan du lykkes du med salgsledelse.

Vi er alle selgere, i større eller mindre grad. De aller fleste ledere er salgsledere, i den forstand at de leder noen som skaper verdier for virksomheten og dennes kunder.

Verdier i denne sammenheng er mer enn budsjetter. Alle skaper verdier, direkte eller indirekte. For eksempel de som vasker og holder orden i et arbeidsmiljø, når andre har gått fra jobben, skaper også verdier. De tilrettelegger for trivsel og suksess for oss som jobber der. Altså de skaper verdier.

Salgsledelse handler om å skape resultater sammen med andre. All ledelse handler om å skape resultater sammen med andre.

Salgsledelse er å inspirere salgsstaben til å bli så motiverte at de gjør salgsarbeidet med stolthet og glede. All ledelse er å inspirere staben til å bli så motiverte at de gjør sitt arbeide med stolthet og glede.

Det viktigste for enhver leder er å bli bevisst på hva som motiverer medarbeiderne og inspirere til at motivasjonen utnyttes best mulig. Enhver leder som lykkes med dette vil ha motiverte medarbeidere som både lykkes og trives med sine arbeidsoppgaver. De innfrir forventninger og drives av egen motivasjon basert på indre drivkrefter som mening, mestring og moro.

Både ledere og medarbeidere bør ha felles interesser i sitt arbeid: «å nå målene de har satt».

Her er en huskeliste for alle ledere som vil hjelpe sine medarbeidere til å nå målene sine.:

Lidenskap:
Både ledere og medarbeidere må se meningen og glede seg med sine arbeidsoppgaver. Den ekte gleden over å nå et mål er da til stede. Steve Jobs var bevisst på akkurat dette.

Overbevisning:
Som en følge av lidenskapen er overbevisningen over at du vil nå målet. Viljen og troen er sterke drivere. Gjennom å utvikle en sterk overbevisning oppnår du medarbeidere som er både modige, tydelige og målrettet.

Mestringsfølelse:
Dyrk frem mestringsfølelsen i alle ledd. Verdsett forskjeller og tildel oppgavene til de med best forutsetninger for å lykkes og trives med dem. Den enkeltes egenskaper og ferdigheter skaper mestring.

Personifisert utvikling:
Oppfordre medarbeiderne til å strekke seg mot hva de selv brenner for. Gi dem selv ansvaret for å fylle på med relevant kompetanse. Følelsen av å bestemme selv er motiverende og skaper utvikling. Implisitt i dette er å tørre og feile for så å dra lærdom av dette.

Verdirgrunnlaget:
Verdigrunnlaget, eller kjerneverdiene, er virksomhetens rettesnor for atferd og hvordan alle som jobber der fremstår. Innarbeidede verdier styrer valgene medarbeiderne tar. Når verdiene først er innarbeidet er de gratis, for all fremtid.

Strategi og eierskap til mål:
Lag en plan og følg den. Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det? For å nå et mål er det viktig å vite premissene for å nå det og hva som må presteres. Vær en tydelig leder og sørg for at alle kjenner sin rolle, tar eierskap til sine mål og vet hva som skal til for å nå dem. Hvis du ikke vet hvor du skal vil du havne hvor som helst.

Samarbeid/samhandling:
De fleste ledere innen lagidrett er enige i Nils Arne Eggens teorier om verdien i å spille hverandre gode. Det å se hverandres styrker og komplettere hverandre er uvurderlig i ethvert fellesskap. Dette er en gave for enhver leder.

Kommunikasjon:
Her er det snakk om å forstå og å bli forstått. Utvikle medarbeidernes bevissthet på å bygge relasjoner og å skape tillit rundt seg, både internt og eksternt.

Nærhet:
Vær tilstede som leder. Vær både synlig og tilgjengelig. Se og bli sett. Hør og bli hørt. Snakk med og bli snakket med. Vis at du bryr deg om, og bli verdsatt.

Vi snakker her om utvikling av virksomhetskultur .

En god leder inspirerer og vet hva som motiverer hver enkelt. Lederen har gjort seg kjent med og verdsetter den enkeltes egenskaper og ferdigheter. Hun/han legger til rette for suksess og trivsel på medarbeidernes premisser. Det er essensielt for alle medarbeidere å få eierskap og forankring til hva som skaper deres suksess.

Både salgsledere og andre ledere som «heier frem» sine medarbeidere skaper medarbeidere med trygghet, tro på egne ferdigheter og et genuint ønske om å lykkes.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Salg. Bokmerk permalenken.